Zakon o telekomunikacijama propisao je ovlasti inspekcijske službe koje se primjenjuju i na amaterske radijske komunikacije, a koje provode inspektori telekomunikacija.

Također se provode i aktivnosti kontrolno mjerne službe na području amaterske radiokomunikacije u svrhu prikupljanja različitih tehničkih podataka i zaštite od smetnji.

Mogu se nabrojiti slijedeće značajnije ovlasti inspekcijske službe:

 • trajna zabrana uporabe radijske postaje za koju se opetovano utvrdi da ne ispunjava propisane uvjete i norme;
 • privremena zabrana rada radijske postaje koja stvara štetnu smetnju, dok se smetnja ne ukloni;
 • naredba za uklanjanje nedostataka na opremi koja stvara elektromagnetske smetnje u radu telekomunikacija ili radijske postaje, ili u prijamu radijskih i televizijskih programa;
 • inspektor telekomunikacija može podnijeti prijavu nadležnom tijelu za kazneno djelo ili prekršaj, ako utvrdi da radijska postaja stvara štetnu smetnju ili da nije pribavljena propisana dozvola. Protiv ovakvog rješenja inspektora nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor što ne odgađa provedbu rješenja;
 • ako se ne postupi prema konačnom rješenju inspektora telekomunikacija, inspektor može izreći upravnu mjeru novčane kazne u visini dvadeseterostruke prosječne plaće u RH u proteklom tromjesječju.

Kaznene odredbe

Zakon o telekomunikacijma u člancima 116. i 117. propisuje kaznene odredbe u koje spadaju i kazne za prekršaje u amaterskim radiokomunikacijama.

Teže povrede Zakona o telekomunikacijama

Radioamater se može kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000, 00 do 10.000,00 kuna za slijedeće prekršaje:

 • ako u propisanom roku ne uplati naknadu za uporabu radijskih frekvencija prema članku 16. Zakona o telekomunikacijama;
 • ako upotrebljava radijske frekvencije i radijsku postaju bez dozvole iz članka 84. Zakona;
 • ako prekrši neku od zabrana vezanih uz tajnost radijskih poruka u skladu s člankom 93. Zakona;
 • ako primi znakove opasnosti, a ne postupi u skladu s odredbama iz članka 94. stavka 3. Zakona;
 • ako u svrhu uklanjanja smetnji ne pristupi u skladu s odredbama iz članka 104. Zakona.

Za gore navedene prekršaje inspektor može izreći i zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do godine dana.

Ostale povrede Zakona o telekomunikacijama

Radioamater se može kazniti novčanom kaznom u iznosu do 500,00 do 5.000,00 kuna za slijedeće prekršaje:

 • ako ne poduzme djelotvorne mjere kojima se onemogućuje daljnji rad radijske postaje u slučaju iz članka 91. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama,
 • ako ne obavlja identifikaciju radijske postaje u skladu sa člankom 92. stavka 1. Zakona i Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama, članak 15.,
 • ako radijska oprema ne udovoljava zahtjevima iz članka 98. stavka 3. Zakona; Radijska oprema mora udovoljavati slijedećim osnovnim zahtjevima:
  • zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi od djelovanja elektromagnetnog polja,
  • zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC),
  • zahtjevima koji omogućavaju djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra;
 • ako prigodom stavljanja u pogon radijske opreme postupi suprotno odredbama članka 100. Zakona tj. radijska oprema uzrokuje štetne smetnje ili je štetna za zdravlje ljudi, ili ne omogućava djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra;
 • ako radijska oprema stvara ekektromagnetska polja kojima su veličine iznad propisanih vrijednosti u skladu sa člankom 101. stavak 1.
 • ako električna i druga tehnička oprema ne odgovara zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 102. stavka 2. Zakona. Ovi zahtjevi su precizirani u Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti koji donosi ministar nadležan za telekominkacije.

Za gore navedene prekršaje inspektor može izreći i zaštitnu mjeru oduzimanja radijske postaje.

Literatura: Priručnik za polaganje radioamaterskog ispita – Radiokomunikacije

Miša, 9A4TA