9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Posts tagged with "9A5ANB"

HAM nomogram

HAM nomogram

Predstavljamo vam nomogram koji zorno prikazuje odnose između: VF napona na ulazu u prijemnik (RX), vrijednosti koje pokazuje S-metar i izlazne snage odašiljača (TX). Nomogram je preuzet iz knjige “Low Band DXing” koju je napisao uvaženi...
Izračunajte ERP

Izračunajte ERP

HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi zahtjeva izračunavanje i upis stvarno izračene snage za svaki frekvencijski opseg....
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL